Skoči na glavno vsebino

PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

“Mnogo cvetlic imam,” je rekel, “vendar so otroci najlepše cvetlice od vseh.” (Oscar Wilde)

Delo v prilagojenem predšolskem programu vrtca poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, Kurikulumom za vrtce s prilagojenim programom in Individualiziranimi programi za posameznega otroka, kjer so poleg vzgojno – izobraževalnih ciljev zajeti tudi rehabilitacijski cilji. Pred redno vključitvijo otroka v vrtec staršem in otroku omogočimo uvajalno obdobje.

Poleg nege in specialno-pedagoške obravnave, bodo otroke iz skupine na individualne obravnave jemali tudi fizioterapevt, delovni terapevt in logoped, ki se vključujejo tudi v delo oddelka. Na tak način otrokov razvoj še bolj spodbujamo. 

Celoten program temelji na  tesnem sodelovanju vseh strokovnih delavcev, kar omogoča kvalitetnejše bivanje otrok v vrtcu.

Otroci so si različni glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, močna in šibka področja so zelo individualna, zato tudi delo znotraj skupine poteka prilagojeno zmožnostim posameznega otroka. Otroci so med seboj povezani in v skupini je prijetno vzdušje. Vsakodnevne aktivnosti so preplet jutranje rutine, rutine ob obrokih in aktivnosti, ki so prilagojene posameznemu otroku. Aktivno se vključujemo tudi v preostale aktivnosti, ki jih pripravlja center (pikniki, predstave, druženja, …). Obiskujemo tudi terapijo s psom, hipoterapijo (terapija s konjem). Tedensko telovadimo po programu Mladi športnik.

Povezujemo se tudi z enoto vrtca iz Stare Gore.

Področja usposabljanja:

Gibanje:

 • razviti otroku primerne gibalne vzorce in ustrezne položajne reakcije med izvajanjem nege, vzgojnega dela.
 • omogočati in spodbujati gibalno dejavnost otrok
 • pridobivati zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti

Jezik:

 • poslušati, razumevati in doživljati jezik
 • razvijati verbalne in neverbalne komunikacijske sposobnosti
 • doživljati in spoznavati literarna dela za otroke

Umetnost:

 • spoznavati posamezne umetnostne zvrsti (likovne, glasbene, plesne, dramske, oblikovne) in jih doživljati

Družba:

 • doživljati vrtec kot pozitivno okolje
 • spoznavati sebe in druge ljudi

Narava:

 • doživljati in spoznavati živo in neživo naravo
 • razvijati odgovoren odnos do le-te
 • spodbujati različne pristope k spoznavanju narave
 • razvijati samostojnost pri hranjenju, odvajanju, oblačenju, umivanju…

Matematika

 • seznanjati se z matematiko v vsakdanjem življenju
Dostopnost