Skoči na glavno vsebino

LOGOPEDIJA

Logopedska obravnava je del timskega habilitacijskega in rehabilitacijskega programa, ki poteka celostno po individualiziranem programu. Izvajamo diagnostiko, preventivo, svetovanje in terapijo glede na motnjo govorno – jezikovne komunikacije, motnje požiranja in hranjenja ter spremljajoče motnje.

Cilj logopedske obravnave je odpraviti ali omiliti prepoznano motnjo oziroma omogočiti vsakemu otroku in mladostniku, da glede na svoje sposobnosti in potrebe, optimalno razvije govorno–jezikovne in komunikacijske sposobnosti. Le-te mu omogočajo učinkovito vzpostavljanje, oblikovanje in ohranjanje medosebnih odnosov ter pozitivno vplivajo na vključevanje v proces izobraževanja, okolja, razvoj celostne osebnosti in kvaliteto življenja.

Logopedska obravnava, ki jo izvajamo individualno ali v skupinski obliki, temelji na celostnem pristopu z vključevanjem različnih metod in  sodobnih načinov in oblik obravnave:

 • koncept razvojno nevrološke obravnave,
 • vaje dihanja in gibljivosti govoril,
 • senzomotorna stimulacijo orofacialnega področja,
 • vaje artikulacije,
 • vaje tipnega, slušnega, vizualnega zaznavanja,
 • vaje orientacije,
 • vaje branja in pisanja,
 • vaje govora in jezika,
 • vaje socialne interakcije,
 • trening komunikacijskih veščin,
 • sistemi podporne in nadomestne komunikacije – PINK
 • verbotonalna metoda,
 • piktografska ritmika,
 • metoda “Porajajoči se jezik telesa”,
 • metoda funkcionalnega učenja,
 • stopenjski oralno-senzorni pristop k učenju hranjenja –SOS
 • elemente plesno-gibalne terapije,
 • elemente koncepta »Igrivo učenje«.

Otrokom in mladostnikom želimo  zagotoviti strokovno, motivacijsko, starosti primerno obravnavo, zato vanjo vključujemo različne naravne materiale, didaktične igre, igrače in materiale, slikovne in simbolne materiale,  informacijsko komunikacijsko tehnologijo – IKT, obravnavo z elektro-akustičnimi aparaturami, obravnavo v bazenu, terapijo s psom, obravnave v različnih komunikacijskih okoljih idr.

PINK – sistemi podporne in nadomestne komunikacije

Pri otrocih in mladostnikih, ki imajo moteno govorno–jezikovno komunikacijo v tolikšni meri, da z njo ne morejo zadovoljiti svojih napredujočih potreb po komunikaciji, razvijamo sporazumevanje s PINK.

PINK je širok termin, ki zajema različne oblike komunikacije, tehnike in pripomočke, ki so:

 • individualno prilagojeni posameznikovim sposobnostim in potrebam in
 • omogočajo učinkovito sporazumevanje v vsakodnevnem življenju.

Z uporabo PINK želimo omogočiti posamezniku, da izrazi svoje želje, potrebe, interese, misli, čustva, ideje …

PINK lahko uporabljamo kot:

 • podpora in dopolnilo k verbalnem govoru,
 • kot terapevtsko sredstvo,
 • kot začasen pripomoček ali
 • kot osnovno komunikacijsko sredstvo.

V terapevtsko obravnavo otrok s PINK vključujemo:

 • PCS – Picture Communication System, Clarity simboli, Unity jezikovni sistem: uporaba slikovno komunikacijske simbolov v različnih oblikah,
 • PECS – Picture Exchange Communication System: sistem komunikacije z izmenjavo slik in slikovno komunikacijskih simbolov,
 • Minspeak – jezikovni sistem organizacije besednjaka z uporabo večpomenskih ikon v komunikatorjih,
 • KPK – s kretnjami podprto komunikacijo,

PINK uporabljamo:

 • brez pripomočkov (geste, kretnje …)
 • s pripomočki:
  • enostavni  (posamezni slikovni simboli, komunikacijske tabele in mape, komunikacijska stikala in enostavni komunikatorji)
  • kompleksni komunikacijski pripomočki (komunikatorji s sintetiziranim govorom in osebnim računalnikom).

Trudimo se, da poteka celostna terapevtska obravnava na zanimiv in privlačen način v občutljivem in naklonjenem medosebnem odnosu.

Dostopnost