Skoči na glavno vsebino

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

V posebni program vzgoje in izobraževanja so vključeni učenci, ki potrebujejo dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela. Poleg izobraževalnih vsebin, so zanje pomembne spoznavno praktične in vseživljenjske izkušnje, s katerimi spoznavajo svojo bližnjo okolico. Program daje poudarek na razvoju in redni uporabi vseh tistih dnevnih aktivnosti, ki jih posameznik potrebuje. Naši učenci potrebujejo zaradi več motenj, gibalne oviranosti, motenj v duševnem razvoju, slepote, slabovidnosti in okvare vidne funkcije, naglušnosti in gluhote, govorno jezikovnih, čustveno vedenjskih, avtističnih in nevroloških motenj usmerjeno terapevtsko ter zdravstveno negovalno dejavnost. Naš Center je dom, kjer se ti programi izvajajo.

Področja usposabljanja učencev na 1. do 5. stopnji so:

 • razvijanje samostojnosti,
 • splošna poučenost,
 • gibanje in športna vzgoja,
 • glasbena vzgoja,
 • likovna vzgoja,
 • delovna vzgoja,
 • izbirne vsebine.

Posebni program VIZ na VI. stopnji je del nadaljevalnega programa, namenjen mladostnikom od 21. do 26. leta starosti. Namenjen je učenju za življenje in delo, ohranjanju že usvojenega znanja in uporabi le-tega v življenjskih situacijah.

Program zajema prenovljena ter nova predmetna področja, ki zagotavljajo celovitost vzgojno-izobraževalnega procesa in uravnoteženo telesno, duševno in socialno rast posameznika skladno z njegovimi potrebami in zmožnostmi. Hkrati pa dopuščajo svobodo pri časovni in prostorski opredelitvi, izbiri vsebin in oblik dela, saj gre za izobraževanje odraslih oseb. Vzpodbujamo jih pri samoodločanju, oblikovanju in izvajanju vzgojno – izobraževalnega procesa. Metode dela temeljijo predvsem na razgovoru, opazovanju in situacijskem učenju.

Področja usposabljanja učencev na 6. stopnji so:

 • splošna poučenost,
 • razvijanje in ohranjanje samostojnosti,
 • kreativna znanja,
 • rekreacija in šport,
 • aktivno preživljanje prostega časa,
 • razvijanje aktivnega državljanstva,
 • intimno življenje in odnosi med spoloma,
 • delovne in zaposlitvene tehnike.

Vsebine se med seboj prepletajo in temeljijo na pridobivanju:

 • čim večje samostojnosti na področju hranjenja, razvijanja spretnosti in navad,
 • prepoznavanju sebe, svojih potreb, interesov in močnih področij,
 • poznavanju svojih pravic in dolžnosti, vloge in možnosti v širši družbi,
 • oblikovanju ustreznih odnosov do sebe in drugih ter do okolja,
 • oblikovanju delovnih navad in odnosa do dela,
 • oblikovanju navad za kakovostno preživljanje prostega časa.
Dostopnost