Skoči na glavno vsebino

Enota Stara Gora

Predstavitev

Cirius Vipava je s 1. januarjem leta 2014 pričel z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so v zdravstveni oskrbi v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica oz. v oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora.

Trenutno se v Stari Gori izobražuje ter usposablja 19 otrok in mladostnikov, ki potrebujejo stalno zdravstveno-rehabilitacijsko ter vzgojno-izobraževalno oskrbo. Od tega 3 otroci obiskujejo prilagojen predšolski program. Ostalih 16 otrok pa obiskuje poseben program vzgoje in izobraževanja.

V izobraževalne programe so v skladu z zakonodajo s področja posebnih potreb (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami/ ZUPP-1) vključeni samo šoloobvezni učenci do 26. leta starosti.

Prilagojen program za predšolske otroke

Otroci s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju so otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.

Delo v prilagojenem programu za predšolske otroke poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, Kurikulumom za vrtce s prilagojenim programom in Individualiziranimi programi za posameznega otroka, kjer so poleg vzgojno – izobraževalnih ciljev zajeti tudi rehabilitacijski cilji.

Področja usposabljanja so: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika.

Otroci so si različni glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, močna in šibka področja so zelo individualna, zato tudi delo znotraj skupine poteka tako. Otroci so med seboj povezani, vsakodnevne aktivnosti se izvajajo rutinsko in dejavnosti izhajajo predvsem iz posameznega otroka, njegovih zmožnosti, sposobnosti in potreb.

V delo oddelka se redno vključujejo delovni terapevt, fizioterapevt ter logoped, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja otrok. Otroci se redno vključujejo v aktivnosti centra. Celoten program temelji na sodelovanju vseh strokovnih delavcev, kar omogoča kvalitetnejše bivanje otrok v vrtcu.

Posebni program vzgoje in izobraževanja

V posebne programe vzgoje in izobraževanja so vključeni tisti otroci in mladostniki, ki potrebujejo še dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela. Pri njih so, bolj kot izobraževalne vsebine, pomembne spoznavno praktične, vseživljenjske izkušnje, s katerimi spoznavajo svojo bližnjo okolico. Program daje poudarek na razvoj in redno uporabo vseh tistih dnevnih aktivnosti, ki jih posamezen otrok potrebuje.

Otroci in mladostniki zaradi kombiniranih motenj na intelektualnem, gibalnem, emocionalnem, socialnem in vedenjskem področju, na področju govora in komunikacije, vida in sluha ter dodatnih nevroloških motenj usmerjeno terapevtsko ter zdravstveno negovalno dejavnost.

Delo poteka v skladu z učnim načrtom in Individualiziranim programom, kjer so poleg vzgojno–izobraževalnih ciljev zajeti tudi rehabilitacijski cilji.

Področja usposabljanja: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, delovna vzgoja in izbirne vsebine.

Zaradi razlik med otroci in mladostniki glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, delo poteka predvsem individualno, saj so močna in šibka področja so zelo individualna. Kljub temu so otroci povezani.

V delo oddelka se redno vključujejo delovni terapevt, fizioterapevt ter logoped, ki pripomorejo k spodbujanju razvoja otrok. Otroci se redno vključujejo v aktivnosti centra. Celoten program temelji na sodelovanju vseh strokovnih delavcev, kar omogoča kvalitetnejše bivanje otrok in mladostnikov v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Zaposleni

Bezjak Natalija, Glavaš Kristina, Gorgijev Alja, Jenček Đurđica, Kobal Laura, Rupnik Veronika, Slejko Meta in Stegić Vesna.

Dostopnost