Skoči na glavno vsebino

FIZIOTERAPIJA

Namen fizioterapije je razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti pri otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami. Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem kakovosti otrokovega in mladostnikovega življenja in njegove zmožnosti za gibanje na področjih preventive, zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije. To obsega telesno, duševno, socialno in duhovno blagostanje.
Celostna fizioterapevtska obravnava stremi k izboljšanju in vzdrževanju čutno -gibalnih, kardiovaskularnih in respiratornih funkcij ter vpliva na sočasno prisotne druge motnje, obolenja in/ali druge zdravstvene težave.
Osnovno področje fizioterapije:

 • ocenjevanje, načrtovanje in dokumentiranje v fizioterapiji,
 • priprava in izvajanje individualnega programa fizioterapije,
 • svetovanje ustrezne in pravilne uporabe medicinsko – tehničnih pripomočkov,
 • sodelovanje s strokovnimi delavci,
 • sodelovanje s starši.

Specialna področja fizioterapije:

 • nevrofizioterapija (RNO, PNF, Therasuith metoda, Bobath koncept za odrasle, motorično učenje…),
 • respiratorna fizioterapija (dihalne vaje, vaje v dihanju, drenažni položaji, asistirano izkašljevanje, vibracijska masaža, spirometrija, uporaba pripomočkov za krepitev dihalnih mišic),
 • terapija s pomočjo konja in hipoterapija,
 • hidroterapija in učenje plavanja po konceptu Halliwick.

Skupinske aktivnosti v fizioterapiji:

 • skupinska terapevtska vadba / šola dobre drže,
 • kolo kot terapevtsko sredstvo,
 • žoga bend,
 • sodelovanje pri pregledih specialistov ortopedov in fiziatrov.

Fizioterapevti:

 • Elza Anžel,dipl.fiziot., RNO terapevt
 • Diana Batista, dipl.fiziot., RNO terapevt
 • Mojca Bolčina, dipl.fiziot,. RNO terapevt, Bobath terapevt za odrasle
 • Klavdija Krušec, dipl.fiziot., RNO terapevt, hipoterapevt, Halliwick inštruktor
 • Nataša Pregelj Škvarč, dipl.fiziot.,
 • Dejan Škvarč, dipl.fiziot., RNO terapevt
 • Manuela Urankar, dipl.fiziot., Bobath terapevt za odrasle

Nevrofizioterapija

Nevrofizioterapija je specializirana veja fizioterapije, ki obravnava obolenja in poškodbe nevrološkega sistema (možgani, hrbtenjača v hrbtenici in živci ob poteku po rokah in nogah). Zajema vse oblike nezmožnosti pravilnega gibanja, spremembe občutkov in bolečine.
Nevrofizioterapijo izvajajo fizioterapevti, ki so opravili podiplomske tečaje z obravnavo bolnikov z nevrološkimi težavami. Taki tečaji so: Razvojna nevrološka obravnava, Therasuit metoda, Bobath koncept za odrasle, Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija, Motorično učenje, Integracija nevrodinamike v nevro rahabilitaciji, psihomotorika…

Koncept razvojno nevrološke obravnave
Razvojno nevrološka obravnava (RNO) je obravnava otroka ali odraslega s katero koli oviro, motnjo, težavo v gibanju in drži. Z razvojno nevrološko obravnavo omogočamo otroku in mladostniku čutno-gibalno izkušnjo in ga učimo zaznavanja normalnih gibalnih vzorcev.
RNO je individualna terapija, ki vedno gleda na otroka in mladostnika celostno. Upošteva njegove čutno – gibalne sposobnosti, njegove omejitve, želje, starost, kulturno – socialno okolje.
Koncept upošteva multidisciplinaren pristop, ki temelji na timskem sodelovanju oseb, ki z otrokom živijo in delajo.
Poseben poudarek namenja sodelovanju in svetovanju staršem in skrbnikom.
Koncept lahko uporabimo neselektivno pri obravnavi katere koli motnje drže in gibanja.
RNO koncept temelji na normalnem gibalnem razvoju otroka in omogoča fizioterapevtu načrtovanje fizioterapevtske obravnave s ciljem preprečevanja deformacij.

Cilji RNO:

 • kontrolirati, zavreti ali spremeniti otrokove nepravilne vzorce drže in preprečiti njihov razvoj,
 • razviti normalne avtomatske reakcije drže in normalni tonus drže proti gravitaciji za podporo in kontrolo gibov,
 • facilitirati različne normalne gibalne vzorce, ki jih bo kasneje uporabljal pri različnih funkcionalnih aktivnostih,
 • preprečiti nastanek kontraktur in deformacij,
 • čim večja samostojnost kljub oviranosti.

Therasuith metoda

Therasuith metoda je namenjena otrokom in mladostnikom s težavami v gibanju, najpogosteje pa se uporablja pri otrocih s cerebralno paralizo.
Temelji na novih spoznanjih, kako je mogoče zvečati mišično moč in razteznost mišic, povečati gibljivost in spodbujati učenje normalnih gibalnih vzorcev.
V terapijo so vključeni sklopi vaj z uporabo različnih pripomočkov:

 • sistem škripcev, suspenzij in vrvi,
 • sistem elastičnih vrvi,
 • terapevtska obleka.

Bobath koncept za odrasle

Osnova Bobath koncepta je ocenjevanje in ciljna obravnava posameznikov, pri katerih se pojavijo motnje v funkciji, gibanju in mišičnem tonusu kot posledica nevrološke okvare v centralnem živčnem sistemu. Namen terapije je ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih dnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah s poudarkom na največji možni kvaliteti in kontroli gibanja med izvajanjem funkcije. Sloni na prenosu terapije v vsakodnevno življenje, izkoriščanju bolnikovih sposobnosti za obnovitev ali okrepitev šibkejših delov telesa po poškodbah ali bolezenskih stanjih, ki prizadenejo delovanje živčno – mišičnega sistema.

Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija

Proprioceptivna nevromuskularna facilitacija (PNF) je koncept, ki sloni na prenosu terapije v vsakodnevno življenje, izkoriščanju bolnikovih sposobnosti preko stimulacije vseh receptorjev v telesu za spodbujanje koordiniranega gibanja ali zadrževanja položaja ter okrepitev šibkejših delov telesa po poškodbah ali bolezenskih stanjih živčno-mišičnega sistema. Bolnik se zaradi povečanega senzoričnega priliva svojega telesa in gibanja bolj zaveda, celoten živčno mišični sistem pa postane bolj prilagodljiv na vplive okolja, tako da lahko reagira različno v različnih situacijah.
Gibanje poteka diagonalno spiralno, v vseh treh ravninah hkrati. Obravnava poteka z različnimi tehnikami in v različnih položajih, s povečevanjem zahtevnosti nalog.


Motorično učenje

Motorično učenje vpliva na spremembo v kvaliteti gibanja, ki nastane zaradi izkušenj ali vadbe oz. ponavljanja določenih gibov. Je učenje zavedanja in nadziranja lastnega gibanja.
Tudi pri motoričnem učenju obstaja več teorij. Večina metod v fizioterapiji temelji na različnih principih motoričnega učenja.


Terapija s pomočjo konja in Hipoterapija

Vez med konjem in človekom je plod nekaj tisočletij trajajočega odnosa, igre različnih vlog, izkušenj in vtisov, ki so se ugnezdili tako v podzavest človeka kot tudi v podzavest konja.
Izraz terapevtsko jahanje v literaturi uporabljajo za vse oblike uporabe konja, ki izboljšujejo kvaliteto življenja ljudem. (Tušak, 2002).

Medicinski vidik terapije, katere cilj je izboljšanje posameznikovega gibanja, so poimenovali hipoterapija, »hippos« v grščini pomeni konj, »therapeia« pa v grščini pomeni zdravljenje. Hipoterapija torej v prevodu pomeni zdravljenje s konjem.
Hipoterapija je dopolnilna nevrofizioterapevtska dejavnost, ki poteka z in na konju (Straus, 2000).
Konj s svojim gibanjem vpliva na tridimenzionalno gibanje medenice jahača, ki je enako gibanju medenice ob človeški hoji.
Otrok in mladostnik s pomočjo gibanja konja pridobiva pozitivne pomembne izkušnje na:

 • čutno-zaznavnem področju,
 • duševnem področju,
 • socialnem področju.

Hipoterapija in aktivnosti z in na konju potekajo na kmetiji Naglost, na Brjah nad Ajdovščino.


Hidroterapija

Hidroterapija ali vodna terapija je uporaba vode v rehabilitacijske namene.
Različne terapevtske aktivnosti v bazenu vplivajo na telesno (srčno-žilni sistem, dihalni sistem, lokomotorni aparat, živčni sistem) kot tudi na psihično zdravje (dobro počutje, sprostitev,…).
Učinki in lastnosti vode ugodno vplivajo na izvajanje različnih fizioterapevtskih metod in tehnik v vodi (RNO, Bobath za odrasle, Halliwick koncept….)
V centru izvajamo specifično vodno terapijo, ki vključuje principe koncepta Halliwick in je usmerjena v funkcionalne aktivnosti v vodi.


Učenje plavanja po konceptu Halliwick

Halliwick je koncept, po katerem učimo ljudi z različnimi sposobnostmi, da postanejo v vodi čim bolj samostojni, varni in sproščeni. Koncept omogoča otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, da v veliki meri izkoristijo preostanek svoje hotene gibalne aktivnosti.

V vodi otroku in mladostniku pomaga učitelj in ne pripomoček. Delo poteka v skupini. S programom desetih točk učimo otroke in mladostnike plavanja in samostojnega premikanja v vodi.

Učinki vodnih aktivnosti se kažejo kot zmanjšanje vpliva patoloških vzorcev gibanja na otroka in mladostnika, vzdrževanje in izboljšanje ravnotežja, koordinacije in drže, zmanjšanje bolečine in mišičnih krčev, vzdrževanje ali povečanje obsega gibljivosti v sklepih, krepitev oslabelih mišic, izboljšanje cirkulacije, nadzora in globine dihanja, zaznavanja telesa, zavedanje prostora in smeri gibanja. (Krušec K in Batista D 2020).


Skupinske aktivnosti v fizioterapiji

Skupinska terapevtska vadba

Skupinska terapevtska vadba je fizioterapevtska vadba otrok in mladostnikov v skupini z namenom izboljšanja senzomotoričnih in socialnih sposobnosti.

Cilji skupinske terapevtske vadbe:

 • spodbujanje otrokove oziroma mladostnikove gibalne ustvarjalnosti v skupini otrok – oziroma mladostnikov s podobnimi senzomotoričnimi sposobnostmi,
 • spodbujanje zanimanja za dogajanje v ožjem in širšem okolju in s tem vplivanje na spoznavni, socialni in čustveni razvoj, ki posameznika motivira za gibalno aktivnost,
 • spodbujanje otrokove ali mladostnikove kreativnosti,
 • spodbujanje medsebojnega sodelovanja, upoštevanja medsebojnih razlik, povezanosti med člani skupine in ne samo kot posameznika,
 • omogočanje sproščenega druženja in medsebojnega prijateljevanja,
 • prenos elementov terapevtske vadbe v vse dnevne aktivnosti,
 • izboljšanje motorične, kognitivne, proprioceptivne in perciptivne spretnosti,
 • izboljšanje psihofizične pripravljenosti,
 • krepitev mišične moči,
 • koordinacija gibov,
 • vzdrževanje gibljivosti sklepov,
 • vzpostavitev telesne poravnave,
 • razviti, vzdrževati in izboljšati ravnotežje
 • obvladovanje telesa v prostoru.
 • spodbujanje medsebojne komunikacije, socialnih stikov in občutka pripadnosti skupnosti,
 • krepitev respiratornega in kardiovaskularnega sistema,
 • skrb za boljše počutje in boljše zdravje.

Kolo kot terapevtsko sredstvo

Poleg kolesarskega znanja in gibalnih veščin, kolesarjenje omogoča otrokom in mladostnikom osebnostno rast, socializacijo, navajanje na zdrav življenjski slog in kakovostno preživljanje prostega časa.
Doživetja, ki jih posameznik pridobi v naravi, so gotovo zelo intenzivna.
Ob stiku z naravo si posameznik dobi izjemno bogate in pozitivne izkušnje.

Programi:

 • Individualno učenje vožnje dvo – ali tro – kolesa
 • Kolesarski dnevi
 • Enodnevni kolesarski dnevi, razporejeni čez celo šolsko leto.
 • Različno dolge razdalje, različni kraji po Sloveniji
 • Šola kolesarjenja
 • Tridnevno kolesarjenje na Cresu

Žoga bend

Žoga bend je terapevtska vadba motoričnih, kognitivnih, proprioceptivnih spretnosti ob glasbi.
Tovrstna vadba izboljša psihofizično pripravljenost, mišično moč, koordinacijo gibov, gibljivost sklepov, percepcijo, senzorike, vzpostavitev telesne poravnave, ravnotežja in obvladovanje telesa v prostoru.
Spodbuja sposobnost komunikacije, socialnih stikov, občutka pripadnosti, nastopanja pred občinstvom, uresničevanje individualnih interesov.
Pripomočki: terapevtska žoga, kuhalnica/bobnarske palčke, pručke, stoli, predvajalnik glasbe.


Medicinsko tehnični pripomočki

Z uporabo pripomočkov vplivamo na višjo stopnjo funkcionalnosti in posledično na samostojnost in kvaliteto posameznika.
Določeni medicinsko tehnični pripomočki so uporabnikom dostopni na osnovi Pravilnika ZZZS o medicinsko-tehničnih pripomočkih.
Več informacij glede pravilnika so na voljo na spletni strani: http://www.zzzs.si/
Medicinsko-tehnični pripomočki so v pravilniku šifrirani, določena jim je tudi trajnostna doba.
Otroci in mladostniki v našem centru najpogosteje uporabljajo naslednje pripomočke:

 • ortopedski čevlji- do starosti 18 let na 8 mesecev, nad 18. letom na 12 mesecev,
 • individualno izdelane ortoze na 2 leti,
 • stojka na 5 let,
 • pripomočki za gibanje: hodulje na 3 leta.

Možnosti predpisa in oskrbe s pripomočki

V CIRIUS Vipava je organizirana 1x mesečno sekundarna specialistična fiziatrična ambulanta, ki jo vodi Jurij Krapandža, dr. med.,spec.fiziter.

Sodelovanje fizioterapevtov v specialističnih ambulantah:

 • posredujejo zdravniku informacije o motoričnih sposobnostih posameznega otroka,
 • izvajajo testiranje predvidenega pripomočka,
 • posredujejo zdravniku povratno informacijo o učinkih in uporabi predpisanega pripomočka.
Dostopnost