PREDSTAVITEV

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Za nami je dolga, 50. letna pot poučevanja, vzgajanja, prilagajanja in spoznavanja. V tem času so nastajale številne spremembe, ki so sooblikovale delo in življenje otrok in delavcev Centra. Tako smo:

 • adaptirali obstoječo stavbo in zgradili prizidek (1989),
 • zgradili terapevtski bazen (2000),
 • prenovili smo otroško igrišče, ki je prilagojeno posebnostim naših otrok,
 • posodobili šolsko telovadnico,
 • z donatorskimi sredstvi opremili prostor Therasuit terapijo in opremo ter senzorno sobo,
 • ponovno vzpostavili delovanje razvojnega oddelka vrtca.

V Centru deluje:

 • prilagojeni predšolski program za otroke z razvojnimi primanjkljaji (razvojni oddelek vrtca),
 • osnovno šolski  program (prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom),
 • posebni program vzgoje in izobraževanja,
 • dom z vzgojnimi skupinami,
 • zdravstveno – negovalni program,
 • terapevtski program.

Delo v našem Centru je timsko in načrtno vključuje povezovalno delo vseh strokovnih delavcev iz različnih področij. Otroka in njegov razvoj spremlja tim strokovnjakov od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. Tako je za vsakega otroka narejen individualiziran program na vseh tistih področjih, kjer otrok potrebuje več pomoči. Otrokom nudimo celostno osebnostno napredovanje in rast, poudarjamo njihova močna področja ter jih spodbujamo, da se izražajo na njim ustrezen, primeren in možen način. Z individualnim pristopom prav vsakemu otroku olajšamo potrebno učenje in spoznavanje na tistih področij izobraževanja in usposabljanja, kjer ima težave. Naša ustanova omogoča otrokom in mladostnikom, da razvijajo svoje sposobnosti tako, kot je zanje primerno, da se v teh sposobnostih potrjujejo in doživljajo občutek lastnega uspeha in osebnega zadovoljstva.

Naša bližnja »zgodovina«

Zavod je bil ustanovljen 31. maja 1965 z imenom Vzgojni zavod, njegov ustanovitelj je bila Vlada Republike Slovenije. Sprejeti so bili prvi učenci v prvih štirih razredih osemletke. Leta 1978 se je Vzgojni zavod preimenoval v Zavod za usposabljanje, leta 1992 pa smo prevzeli današnje ime.

Šolski okoliš

V Center sprejemamo učence in mladostnike iz vse Slovenije, včasih smo sprejemali tudi učence iz bivših jugoslovanskih republik, po osamosvojitvi pa tudi begunce.


VIZIJA

Postati regijski strokovni center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov z več motnjami v razvoju, z namenom optimalnega razvoja otrok in mladostnikov za čim bolj samostojno življenje in vključevanje v družbo.

Center želi postati odprta ustanova v katerem si prizadevamo:

 • nuditi celovito in kontinuirano podporo osebam s posebnimi potrebami od zgodnje obravnave do prehoda v odraslost in samostojno življenje,
 • nadaljevati z več kot 50-letno tradicijo dela z gibalno oviranimi otroki in mladostniki ter z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju,
 • z znanjem in izkušnjami podpreti otroke in mladostnike s kombiniranimi in drugimi motnjami in s tem slediti načelu pomoči otroku čim bližje domu,
 • podpirati večinske vrtce in šole pri kvalitetnem izvajanju inkluzivnega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • postati strokovni center z ustrezno usposobljenim kadrom različnih strok, ki preko tesnega sodelovanja in timskega pristopa skupaj prispevajo k optimalni pomoči in podpori otrok s posebnimi potrebami.

Center pri tem črpa iz dolgoletnih izkušenj in znanj, ki jih ponuja veliko število visoko usposobljenih pedagoških in terapevtskih delavcev.


ADMINISTRACIJA IN SKUPNE SLUŽBE

RAVNATELJ: Alojzij Adamič

POMOČNICE RAVNATELJA: Mateja Kete Černe, Petra Rijavec, Marjeta Bratož

TAJNIK VIZ VI: Tatjana Pregeljc

RAČUNOVODSTVO: računovodja Polonca Volk, knjigovodja Nadja Kos, knjigovodja Melita Bizjak

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: socialna delavka Maja Likar, socialna pedagoginja Klavdija Mervič, psihologinja Tjaša Mlakar

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR: Urška Nemec

KNJIŽNIČARKA: Veronika Humar

RAČUNALNIKARJA: Peter Smrekar, Matjaž Nabergoj

KUHARICE: Erna Žgur (vodja), Majda Štor, Amalija Rener, Gordana Tutuš, Marjetka Jež

ČISTILKE: Jolanda Turk, Tanja Žorž, Ines Umek, Marija Furlan, Valentina Premrl, Marina Semenič, Gordana Tutuš

PRALNICA: perice/likarice: Martina Jejčič, Mira Bizjak; šivilja Vida Mislej; pomaga jim Tina Rodman

HIŠNIKI: Primož Kodelja, Aleš Turk, vzdrževalec bazenske tehnike Borut Furlan


ORGANI ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole.

Svet Centra

 • predstavnika ustanovitelja: Tea Bajc, Joško Andlovec
 • predstavnik Občine Vipava: Nataša Nardin,
 • predstavniki Centra: Alenka Premrl Lemut – predsednica, Katja Bucik, Iris Ličen, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj.
 • predstavniki staršev: Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček, Barbara Vetrih Bolčina.

Svet staršev

Predsednica sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2022/23 je ga. Saša Petejan.

Skupina/razred Ime in priimek 
Prilagojeni program za predšolske otroke – MEDVEDKI MONIKA KOLOBARIĆ 
Prilagojeni program za predšolske otroke – ZAJČKI VESNA KERŠEVAN 
1./2./3.R SAŠA PETEJAN 
4./5.R  KATARINA BERCE 
6. /7.R  MATEJA CEKET ODAR 
PP 1A  TANJA FRANKOVIČ
PP 1B / 2A METKA TONC 
PP 1C / 2B ANJA KOVŠCA KOSOVEL, 
PP 1D – AM BORUT ZIDARIČ 
PP 1E / 2C – AM MATEJA GOLOB 
PP 2D / 3A – AM ERIKA SOBAN 
PP 2E / 3B – AM ALENKA GERK LJUBIČ 
PP 3C / 4A – AM BARBARA VETRIH BOLČINA 
PP 3D ROBERT ŠAJN 
PP 3E MOJCA KETE CURK 
PP 4B  MIRO TEINOVIĆ 
PP 4C  KEBIR DURMIŠI; NAMESTNIK PETROVIĆ VINKO 
PP 4D / 5A LJUBO PRHNE 
PP 4E / 5B VLASTA S. MARTINUČ 
PP 5C IRENA KNEZ BRAČKO 
PP 6A  MAGDA LOZAR 
PP 6B  KATJA RUSTJA 
PP 6C FRANC SLOKAR 
Predstavnik staršev oddelkov v Stari Gori 
Prilagojeni program za predšolske otroke  POLONA SALOBER 
PP 1E/2E  ADRIJANA KVASIĆ
PP 2G ALENKA MREVLJE
PP 2H  VIDA MAKUC PETERNEL 

Strokovni organi šole

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • vzgojiteljski zbor,
 • strokovni aktivi
 • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.


ZUNANJI SODELAVCI

Ime in priimek
Ustanova
Naloge
Rušit SALIHI, dr. med.
dr. med.,spec. pediater
ZD Ajdovščina
Preventivni in kurativni pregledi: sreda od 12:00-14:00
Jurij KARAPANDŽA, dr. med.
dr. med.,spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
ZD Nova GoricaVizita in predpis terapije:enkrat na mesec (po dogovoru)
Greti TOMAŠEVIĆ, dr. dent. med.
dr. dent. medicine
ZD AjdovščinaZobozdravstvene storitve:vsak drugi četrtek od 8:00-11:00 oz. po dogovoru

ŠOLSKI SKLAD

V CIRIUS Vipava deluje Šolski sklad. Ta za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa učencev in kvalitetnega preživljanja prostega časa v ustanovi namenja del sredstev za nabavo didaktičnega materiala, za pripomočke učencev, druge izboljšave ter za delno kritje stroškov razširjenega programa šole.

Šolski sklad vodi Erika Soban.

Člani so še Mojca Ipavec, Klavdija Krušec, Mateja Odar Ceket, Boris Hočevar, Ivan Jakob Cervo.

Aktualno: NAMENITEV DELA DOHODNINE v šolski sklad


DOKUMENTI

5. GDPR OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

6. POSLOVNIK O DELU SVETA CIRIUS VIPAVA


ŠOLSKA PREHRANA


ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA CIRIUS VIPAVA

 1. Zapisnik 1. seje Sveta zavoda
 2. Zapisnik 2. seje Sveta zavoda
 3. Zapisnik 3. seje Sveta zavoda
 4. Zapisnik 4. seje Sveta zavoda
 5. Zapisnik 5. seje Sveta zavoda
 6. Zapisnik 6. seje Sveta zavoda
 7. Zapisnik 7. seje Sveta zavoda
 8. Zapisnik 8. seje Sveta zavoda
 9. Zapisnik 9. seje Sveta zavoda
 10. Zapisnik 10. seje Sveta zavoda
 11. Zapisnik 11. seje Sveta zavoda
 12. Zapisnik 12. seje Sveta zavoda
 13. Zapisnik 13. seje Sveta zavoda
 14. Zapisnik 1. izredne seje Sveta zavoda
 15. 1. korespondenčna seja Sveta zavoda
 16. 2. korespondenčna seja Sveta zavoda
 17. 3. korespondenčna seja Sveza zavoda
 18. 4. korespondenčna seja Sveta zavoda
 19. 5. korespondenčna seja Sveta zavoda
 20. Zapisnik 14. seje Sveta zavoda
 21. Zapisnik 15. seje Sveta zavoda
 22. Zapisnik 16. seje Sveta zavoda


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

ŠOLSKO LETO 2021/22
 1. Zapisnik 1. seje Sveta staršev
 2. Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev
 3. Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev
 4. Zapisnik 2. seje Sveta staršev
 5. Zapisnik 3. izredne seje Sveta staršev
 6. Zapisnik 3. seje Sveta staršev
 7. Zapisnik 4. seje Sveta staršev
 8. Zapisnik 5. seje Sveta staršev
ŠOLSKO LETO 2022/23
 1. Zapisnik 1. seje Sveta staršev
 2. Zapisnik 2. seje Sveta staršev
 3. Zapisnik 3. seje Sveta staršev
 4. Zapisnik 4. seje Sveta staršev
 5. Zapisnik 5. seje Sveta staršev