Skoči na glavno vsebino

CENTER

PREDSTAVITEV

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) je strokovno usposobljena in sodobno opremljena ustanova, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Za nami je dolga, 50. letna pot poučevanja, vzgajanja, prilagajanja in spoznavanja. V tem času so nastajale številne spremembe, ki so sooblikovale delo in življenje otrok in delavcev Centra. Tako smo:

 • adaptirali obstoječo stavbo in zgradili prizidek (1989),
 • zgradili terapevtski bazen (2000),
 • prenovili smo otroško igrišče, ki je prilagojeno posebnostim naših otrok,
 • posodobili šolsko telovadnico,
 • z donatorskimi sredstvi opremili prostor Therasuit terapijo in opremo ter senzorno sobo,
 • ponovno vzpostavili delovanje razvojnega oddelka vrtca.

V Centru deluje:

 • prilagojeni predšolski program za otroke z razvojnimi primanjkljaji (razvojni oddelek vrtca),
 • osnovno šolski  program (prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom),
 • posebni program vzgoje in izobraževanja,
 • dom z vzgojnimi skupinami,
 • zdravstveno – negovalni program,
 • terapevtski program.

Delo v našem Centru je timsko in načrtno vključuje povezovalno delo vseh strokovnih delavcev iz različnih področij. Otroka in njegov razvoj spremlja tim strokovnjakov od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. Tako je za vsakega otroka narejen individualiziran program na vseh tistih področjih, kjer otrok potrebuje več pomoči. Otrokom nudimo celostno osebnostno napredovanje in rast, poudarjamo njihova močna področja ter jih spodbujamo, da se izražajo na njim ustrezen, primeren in možen način. Z individualnim pristopom prav vsakemu otroku olajšamo potrebno učenje in spoznavanje na tistih področij izobraževanja in usposabljanja, kjer ima težave. Naša ustanova omogoča otrokom in mladostnikom, da razvijajo svoje sposobnosti tako, kot je zanje primerno, da se v teh sposobnostih potrjujejo in doživljajo občutek lastnega uspeha in osebnega zadovoljstva.

Naša bližnja »zgodovina«

Zavod je bil ustanovljen 31. maja 1965 z imenom Vzgojni zavod, njegov ustanovitelj je bila Vlada Republike Slovenije. Sprejeti so bili prvi učenci v prvih štirih razredih osemletke. Leta 1978 se je Vzgojni zavod preimenoval v Zavod za usposabljanje, leta 1992 pa smo prevzeli današnje ime.

Šolski okoliš

V Center sprejemamo učence in mladostnike iz vse Slovenije, včasih smo sprejemali tudi učence iz bivših jugoslovanskih republik, po osamosvojitvi pa tudi begunce.


VIZIJA

Postati regijski strokovni center za celostno obravnavo otrok in mladostnikov z več motnjami v razvoju, z namenom optimalnega razvoja otrok in mladostnikov za čim bolj samostojno življenje in vključevanje v družbo.

Center želi postati odprta ustanova v katerem si prizadevamo:

 • nuditi celovito in kontinuirano podporo osebam s posebnimi potrebami od zgodnje obravnave do prehoda v odraslost in samostojno življenje,
 • nadaljevati z več kot 50-letno tradicijo dela z gibalno oviranimi otroki in mladostniki ter z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju,
 • z znanjem in izkušnjami podpreti otroke in mladostnike s kombiniranimi in drugimi motnjami in s tem slediti načelu pomoči otroku čim bližje domu,
 • podpirati večinske vrtce in šole pri kvalitetnem izvajanju inkluzivnega vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • postati strokovni center z ustrezno usposobljenim kadrom različnih strok, ki preko tesnega sodelovanja in timskega pristopa skupaj prispevajo k optimalni pomoči in podpori otrok s posebnimi potrebami.

Center pri tem črpa iz dolgoletnih izkušenj in znanj, ki jih ponuja veliko število visoko usposobljenih pedagoških in terapevtskih delavcev.


ADMINISTRACIJA IN SKUPNE SLUŽBE

RAVNATELJ: Alojzij Adamič

POMOČNICE RAVNATELJA: Mateja Kete Černe, Petra Rijavec, Marjeta Bratož

TAJNIK VIZ VI: Tatjana Pregeljc

RAČUNOVODSTVO: računovodja Polonca Volk, knjigovodja Melita Bizjak

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: socialna pedagoginja Klavdija Mervič, socialna delavka Maja Likar, psihologinji Jožica Dujmović (šola)

Tjaša Mlakar (psihologinja v zdravstveni dejavnosti)

KNJIŽNIČARKA: Veronika Humar

RAČUNALNIKARJA: Peter Smrekar, Matjaž Nabergoj

KUHARJI / POMOČNICE: Erna Žgur (vodja), Majda Štor, Andraž Peršič, Marjetka Jež / Amalija Rener, Katarina Vidrih in Gordana Tutuš

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE IN ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA: Nina Bizjak Bajec

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR: Marina Lestan

ČISTILKE: Tanja Žorž, Ines Umek, Marija Furlan, Valentina Premrl, Marina Semenič, Anita Čoha, Gordana Tutuš

PERICE LIKARICE: Martina Jejčič, Mira Bizjak, Jolanda Turk in šivilja Vida Mislej

HIŠNIKI: Primož Kodelja, Aleš Turk

VZDRŽEVALEC BAZENSKE TEHNIKE: Borut Furlan


ORGANI ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj. Poleg ravnatelja je organ šole tudi svet šole.

Svet Centra

 • predstavnika ustanovitelja: Joško Andlovic
 • predstavnik Občine Vipava: Nataša Nardin
 • predstavniki Centra: Alenka Premrl Lemut – predsednica, Katja Bucik, Iris Ličen, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj.
 • predstavniki staršev: Miro Teinović, Alenka Gerk Ljubič, Ivo Volk

Svet staršev

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2023/24 je g. Miroljub Teinović. Namestnica predsednika je ga. Tina Boltar.

SKUPINA/RAZRED    IME IN PRIIMEK
Predstavniki staršev oddelkov v Vipavi 
Prilagojeni program za predšolske otrokeIvo Volk
Prilagojeni program za predšolske otrokeVesna Kerševan
1./3. RRoman Čuk
4./5. RJana Bilc
6. /7. RTina Scozzai
PP 1AJanez Praček
PP 1BAnna Anisimova
PP 1C/2AAnja Lah
PP 1D/2BMarko Mahkovič
PP 1E/2C – AMMateja Golob
PP 1F/2D – AMUroš Uršič
PP 2E/3AMartina Lipovž Gregorič
PP 3CBranka Projcheska
PP 2F/3B  AMLejla Čehić
PP 3D – AMNermina Vehabovič
PP 3E/4A – AMBarbara Vetrih Bolčina
PP 4BKebir Durmiši
PP 4CMojca Kete Curk
PP 4D/5AMiro Teinović
PP 4E/5BUroš Martinuč
PP 5CMirjam Žejn
PP 5DVinko Petrovič
PP 6AVida Lavrenčič
PP 6BElena Gavrilova
PP 6CNives Koren
Predstavniki staršev oddelkov v Stari gori 
Prilagojeni program za predšolske otrokeTina Boltar
PP 1G/2GPolona Salober
PP 2HAlenka Mravlje
PP 2IVida Makuc Peternelj

Strokovni organi šole

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • vzgojiteljski zbor,
 • strokovni aktivi
 • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.


ZUNANJI SODELAVCI

Ime in priimek
Ustanova
Naloge
Rušit SALIHI, dr. med.
dr. med.,spec. pediater
ZD Ajdovščina
Preventivni in kurativni pregledi: sreda od 8:00-12:00
Jurij KARAPANDŽA, dr. med.
dr. med.,spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
ZD Nova GoricaVizita in predpis terapije:enkrat na mesec (po dogovoru)
Greti TOMAŠEVIĆ, dr. dent. med.
dr. dent. medicine
ZD AjdovščinaZobozdravstvene storitve:vsak drugi četrtek od 8:00-11:00 oz. po dogovoru

ŠOLSKI SKLAD

V CIRIUS Vipava deluje Šolski sklad. Ta za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa učencev in kvalitetnega preživljanja prostega časa v ustanovi namenja del sredstev za nabavo didaktičnega materiala, za pripomočke učencev, druge izboljšave ter za delno kritje stroškov razširjenega programa šole.

Šolski sklad vodi Erika Soban.

Člani so še Mojca Ipavec, Klavdija Krušec, Mateja Odar Ceket, Boris Hočevar, Ivan Jakob Cervo.

Aktualno: NAMENITEV DELA DOHODNINE v šolski sklad


DOKUMENTI


ŠOLSKA PREHRANA


ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA CIRIUS VIPAVA

 1. Zapisnik 1. seje Sveta zavoda
 2. Zapisnik 2. seje Sveta zavoda
 3. Zapisnik 3. seje Sveta zavoda
 4. Zapisnik 4. seje Sveta zavoda
 5. Zapisnik 5. seje Sveta zavoda
 6. Zapisnik 6. seje Sveta zavoda
 7. Zapisnik 7. seje Sveta zavoda
 8. Zapisnik 8. seje Sveta zavoda
 9. Zapisnik 9. seje Sveta zavoda
 10. Zapisnik 10. seje Sveta zavoda
 11. Zapisnik 11. seje Sveta zavoda
 12. Zapisnik 12. seje Sveta zavoda
 13. Zapisnik 13. seje Sveta zavoda
 14. Zapisnik 1. izredne seje Sveta zavoda
 15. 1. korespondenčna seja Sveta zavoda
 16. 2. korespondenčna seja Sveta zavoda
 17. 3. korespondenčna seja Sveza zavoda
 18. 4. korespondenčna seja Sveta zavoda
 19. 5. korespondenčna seja Sveta zavoda
 20. Zapisnik 14. seje Sveta zavoda
 21. 6. korespondenčna seja Sveta zavoda
 22. Zapisnik 15. seje Sveta zavoda
 23. Zapisnik 16. seje Sveta zavoda
 24. Zapisnik 17. seje Sveta zavoda
 25. Zapsinik 18. seje Sveta zavoda
 26. 7. korespondenčna seja Sveta zavoda
 27. 8. korespondenčna seja Sveta zavoda
 28. Zapisnik 19. seje Sveta zavoda
 29. Zapisnik 20. seje Sveta zavoda
 30. 9. korespondenčna seja Sveta zavoda
 31. 10. korespondenčna seja Sveta zavoda
 32. Zapisnik 2. izredne seje
 33. 11. korespondenčna seja Sveta zavoda


ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

ŠOLSKO LETO 2021/22
 1. Zapisnik 1. seje Sveta staršev
 2. Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev
 3. Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev
 4. Zapisnik 2. seje Sveta staršev
 5. Zapisnik 3. izredne seje Sveta staršev
 6. Zapisnik 3. seje Sveta staršev
 7. Zapisnik 4. seje Sveta staršev
 8. Zapisnik 5. seje Sveta staršev
ŠOLSKO LETO 2022/23
 1. Zapisnik 1. seje Sveta staršev
 2. Zapisnik 2. seje Sveta staršev
 3. Zapisnik 3. seje Sveta staršev
 4. Zapisnik 4. seje Sveta staršev
 5. Zapisnik 5. seje Sveta staršev
 6. Zapisnik 6. seje Sveta staršev

Dostopnost