DAN ODPRTIH VRAT V CIRIUS VIPAVA

V petek, 19. 2. in v soboto, 20. 2. 2021 smo v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava pripravili Dan odprtih vrat. Izvedba odprtih vrat je potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom.

V petek smo laični in strokovni javnosti predstavili Prilagojeni program za predšolske otroke, ki ga izvajamo tako v Vipavi kot tudi v dislocirani enoti v Stari Gori in terapevtske obravnave. V soboto pa smo predstavili celoten Center. Osrednji dogodek dneva odprtih vrat je bila okrogla miza z naslovom »Kdaj in zakaj otrok s posebnimi potrebami v prilagojeni program za predšolske otroke?«

Prilagojeni program za predšolske otroke v CIRIUS Vipava deluje že dobrih 20 let, v dislocirani enoti Stara Gora pa zadnjih nekaj let.

Oddelek prilagojenega predšolskega programa vodi vzgojiteljica – specialna in rehabilitacijska pedagoginja ob sodelovanju vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice.

Otroci, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke, so deležni celostne in timske specialno-pedagoške in medicinsko-terapevtske obravnave z namenom spodbujanja celostnega razvoja otroka.

Delo v oddelku se nenehno prepleta in dopolnjuje in poteka v okviru interdisciplinarnega tima. V timu sodelujejo specialno-rehabilitacijski pedagog, psiholog, logoped, fizioterapevt, delovni terapevt, pedagog ter medicinska sestra. Glede na individualne potrebe in posebnosti otroka se osnovni tim lahko dopolni z zunanjimi specialisti, kot so tiflopedagog, fiziater, pediater in pedopsihiater.

Obravnava v naši ustanovi ni usmerjena samo v otroka in njegov primarni primanjkljaj, ampak zajema tudi širši socialni kontekst, predvsem otrokovo družino. Da družina otroku lahko nudi ustrezno pomoč in oporo, potrebuje psihosocialno pomoč in strokovno podporo.

Staršem omogočamo spoznavanje osnovnih strategij in metod dela v razvijanju sposobnosti otroka. Omogočamo jim prisotnost na obravnavi s konkretnimi napotki. Obenem enkrat mesečno nudimo možnost obiska fiziatrične ambulante v naših prostorih, pomoč pri iskanju ustreznih rehabilitacijskih pripomočkov in povezavo z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom – Soča, ki nudi oskrbo z ortotsko in ortopedsko opremo.

Nekateri otroci, ki so vključeni v vrtec, bodisi zaradi socialnih razmer družine bodisi zaradi zdravstvenega stanja otroka, potrebujejo 24 urno namestitev, kar omogočamo v oddelku Stara Gora in izjemoma tudi v Vipavi.

Opažamo, da se starši po vključitvi otroka v naš vrtec postopoma razbremenijo, postanejo močnejši in energetsko bolj opremljeni, saj so razbremenjeni vsakodnevnih obiskov ambulantnih terapij, kar je tako za njih kot otroka lahko zelo naporno. V popoldanskem času, ko se otrok vrne v domače okolje, so starši lahko samo starši in je zato popoldanski čas lahko namenjen sprostitvi in druženju.

Otroci, ki pri nas zaključijo prilagojen program za predšolske otroke, običajno pri nas tudi nadaljujejo šolanje – v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP NIS) ali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja (PP VIZ). 

Za otroka to pomeni zelo blag prehod v šolski sistem, ker se šola in vrtec nahajata v isti stavbi. V isti stavbi so tudi ostali strokovni delavci, ki jih vrtčevski otroci dnevno srečujejo in jih poznajo.  Prehod v šolski sistem otroku tako ne predstavlja dodatnega stresa, pač pa le vključitev v nov program.

Seveda vključitev v naš vrtec ne pomeni, da mora otrok šolanje nadaljevati pri nas. Strokovna skupina staršem svetuje in jim pomaga pri sprejemanju odločitve. Na koncu je to njihova odločitev, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (KUOPP)  pa je tista, ki strokovno presoja glede ustreznosti šolskega programa.

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, s katerim se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Celostna zgodnja obravnava obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka.

Zgodnjo obravnavo izvajajo centri za zgodnjo obravnavo.

Predšolska vzgoja in pomoč otrokom s posebnimi potrebami v javnih in zasebnih koncesijskih vrtcihpoteka v okviru dveh programov:

 1. Programa za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 2. Prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

V prvi program (A) se vključujejo otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč in so integrirani med polno čutečimi vrstniki.

V Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami (B) pa so usmerjeni tisti otroci, ki zaradi najtežjih oblik primanjkljajev, kljub prilagojenemu izvajanju, predšolskega programa ne bi zmogli, oziroma so tako starši kot člani multidisciplinarnega tima prepričani, da bodo lažje razvili svoja močna področja in sposobnosti do največje možne mere v predšolskem programu, ki je zanje prilagojen glede didaktičnih pristopov, ciljev in vsebin, kot tudi glede normativov in kadrovskih pogojev.

Kljub jasnim zakonskim osnovam pa je odločitev, v katerega izmed teh dveh predšolski programov vključiti otroka, pogosto težka in zahtevna naloga.

Predvsem je odločitev težja pri tistih posameznikih, kjer je prisotnih manj primanjkljajev, ali pa starši niso naklonjeni vključitvi otroka v tak program.

V ospredje se postavlja vprašanje »Kdaj in zakaj otrok s posebnimi potrebami v prilagojen program za predšolske otroke? » Na to vprašanje so nam poskušali odgovoriti gostje na okrogli mizi.

Svoje poglede na to vprašanje so podali dr. Sonja Šinigoj Cijan, vodja centra za zgodnjo obravnavo v Stari Gori, dr. Andreja Kovač, vodja centra za zgodnjo obravnavo v Kranju, Neža Ajdišek, psihologinja v centru za zgodnjo obravnavo Kranj, Alenka Močnik, ravnateljica vrtca Ajdovščina, Špela Poljanec, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter Martina Lipovž in Nina Weiner, mamici, ki imata izkušnjo vključenosti otroka v razvojni vrtec v CIRIUS Vipava.

Po razpravi na okrogli mizi je težko strniti misel o tem, kakšne poglede in mnenje imajo različni strokovnjaki o problematiki prilagojenih programov za predšolsko otroke. Vsekakor smo si pa bili nekako enotni v tem, da moramo pri vključevanju otroka v ustrezen program vedno imeti pred očmi otroka in njegovo največjo korist. In če lahko povzamem in zapišem misel gostje na okrogli mizi, ki se me je resnično dotaknila: »…dovolimo otroku, da doseže in seže po svojih zvezdah…ne po zvezdah in željah drugih…ampak svojih…«.

In to lahko otroku omogočimo le v programu, ki otroku nudi možnost celostne obravnave.

Prepričani smo, da otrokom, vključenim v prilagojen program za predšolske otroke v CIRIUS Vipava, nudimo kakovostno zgodnjo obravnavo, v skladu s smernicami in zasnovo Centrov za zgodnjo obravnavo ter družine v veliki meri razbremenimo in jim na takšen način omogočimo biti korak bližje vsakdanjemu življenju…

V soboto smo obiskovalcem predstavili programe in dejavnosti, ki jih izvajamo na nivoju Centra. Programi so bili predstavljeni v obliki filma, slikovnih projekcij in prosojnic. Rdeča nit dogodka so bile animacije učenca Andreja Korena, ki jih je ustvaril z računalnikom sam in so nas popeljale skozi predstavitev Centra. Sodelavke in sodelavci so pripravili kakovostne predstavitve, preko katerih smo obiskovalcem približali delovanje ustanove, kot tudi srčnost in strokovnost celotnega kolektiva, ki deluje v korist otrok in mladostnikov.

Predstavili smo:

 1. Prilagojeni program za predšolske otroke.
 2. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom.
 3. Posebni program vzgoje in izobraževanja.
 4. Oddelke za učence z motnjo avtističnega spektra.
 5. Vzgojne skupine in domski del.
 6. Delovanje in vključevanje svetovalne službe na različnih nivojih delovanja Centra.
 7. Terapije (logopedija, delovna terapija, fizioterapija).
 8. Zdravstveno negovalno službo.
 9. Oddelek v Stari Gori.
 10. Mobilno službo.

Dogodek sta zaokrožila glasba in ples. ZVEZDNI TOLARJI, drobna pravljica bratov Grimm je povezala učence CIRIUS in umetnike, da so skupaj pripovedovali zgodbo o dobroti skozi besedo, glasbo, sliko in ples. Prav enakovreden preplet dela učencev in umetnikov to globoko sporočilo še poglablja: kaže na lepoto, ki je skrita v vsakem izmed nas in odpira oči za sočutje, razumevanje in medčloveško spoštovanje. ZVEZDNI TOLARJI so delo pisateljice Nataše Konc Lorencutti,  glasbenika Lada Jakše, glasbe Mire Voglar, akademskega slikarja Ganija Llalloshija ter učencev CIRIUS Vipava in njihovih mentorjev.

Zapisale: Tina Kodelja, psihologinja

Jerica Medvešček Vukoje, pedagoginja

Martina Žnidaršič, pom.ravnatelja