Program dodatnega usposabljanja odraslih (PDUO)

Izhodišče projekta PDUO Cirius Vipava

 • uresničevanje ciljev 4. razvojne prioritete
 • razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja
 • spodbujanje enakih možnosti v sistemu VIZ in socialne vključenosti
 • omogoča dodatno usposabljanje, preko občasnega,  postopnega vključevanja v zaposlitev
 • zagotavlja spodbudno vključevanje oseb, da postanejo bolj mobilne
 • zagotavlja promocijske aktivnosti s področja zaposlovanja
 • omogoča večje socialno in delovno vključevanje

Namen tranzicijskega projekta

 • Inovativen model dodatnega izobraževanja mladostnikov ter odraslih oseb z več primanjkljaji (OVP).
 • V projekt PDUO so vključene OVP iz Cirius Vipava
 • OVP se bodo dodatno opremile z veščinami, za lažji prehod v delno, občasno zaposlovanje ali samozaposlovanje v lokalnem okolju
 • postale bodo samostojnejše, enakopravnejše za življenje v skupnosti ter bodo odgovornejše zaživele
 • pridobile bodo socialne kompetence, ki jih ne morejo uresničiti le v institucionalnih oblikah izobraževanja

Projekt omogoča

 • pridobivanje dodatnih znanj, spretnosti za občasno ali delno zaposlitev in okupacijo v povezavi z lokalno skupnostjo
 • več informiranja in osveščanja lokalne ter širše javnosti o možnostih nadaljnjega izobraževanja ranljivejših skupin
 • izmenjavo izkušenj in sodelovanje med različnimi institucijami
 • nadgradnjo projekta, z možnostjo verifikacije programa
 • dodatnega usposabljanja ter izobraževanja strokovnih delavcev s področja VIZ

Uresničevanje ciljev projekta

 • po formalnem izobraževanju pridobiti dodatna znanja s prenosom v praktično delo
 • občasno aktivno vključevanje v širše socialno-delovno okolje preko zaposlitev, ki jih zmorejo
 • uresničiti individualne zaposlitvene/ okupacijske/ delovne interese
 • spodbuditi javnost o nujnosti povezovanja in vključevanja ranljivejših skupin prebivalstva
 • spodbuditi fleksibilnejši pretok informacij o zaposlovanju OVP

Poudarek na:

 • spodbuditi dodatni razvoj nekaterih splošnih in specifičnih kompetenc
 • povezava s potencialnimi zaposlovalci
 • dodatno usposobiti sodelavce ter zaposlovalce
 • razviti model z implementacijo pridobljenih

Rezultati projekta bodo v pomoč:

 • OVP za pridobitev več znanja ter potrebnih veščinami za uspešno delno vključevanje v priložnostne oblike dela, kar bo pripomoglo k večji samostojnosti,  dodatni finančni varnosti in občutenju enakopravnosti
 • potencialnim iskalcem občasne zaposlitve v lokalnem okolju ter obrtnikom, podjetnikom, ki bodo takšno obliko zaposlovanja nudili
 • strokovnemu kadru pri oblikovanju novih programov vseživljenjskega izobraževanja
 • pri strokovnih izhodiščih za pripravo prenove VIZ programih
 • državi, kot podpisnici mednarodnih dokumentov za odpravljanje diskriminatornih oblih izobraževanja ali zaposlovanja

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko